Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y.


Yhdistyksen nimi on Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n alaisena laikarotujen rotujärjestönä, toimialueenaan koko maa. Toimintaa varten voidaan toimialue jakaa lohkoihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laikarotujen jalostusta ja kasvattamista, sekä niiden käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmien mukaisen ulkomuodon kehittämistä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n sääntöjen ja ohjeiden sekä sen antaman rotujärjestöjen ohjesäännön puitteissa seuraavasti:

• johtamalla ja valvomalla laikarotujen jalostustyötä, sekä antamalla jäsenilleen jalostusneuvontaa
• kehittämällä ja valvomalla laikarotujen koetoimintaa ja ulkomuodon arvostelua julkaisemalla Laika -lehteä
• järjestämällä koulutustilaisuuksia
• pitämällä yhteyttä laikarotujen alkuperämaahan
• seuraamalla laikarotujen kehitystä alkuperämaassa
• huolehtimalla yhteydenpidosta kennel- ja muihin yhteisöihin
• lähettämällä Suomen Kennelliitolle vuosittain sen hallituksen antamien ohjeiden mukaisen toiminta ilmoituksen.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen vuosijäseniksi 18 vuotta täyttäneitä yksityisiä henkilöitä ja metsästyskoirien asiaa harrastavia rekisteröityjä yhdistyksiä. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- tai ainaisjäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, nuorisojäseneksi voi liittyä 18 vuotta nuorempi henkilö. Ainaisjäsen määritellään jäljempänä. Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua kunniajäseniksi erityisen ansioituneita henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaita.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä. Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle.

Valituskirjelmä on toimitettava 14:n vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin yhdistyksen kokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt neljä kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Jäsenmaksun suorituksen tilikauden loppuun mennessä laiminlyönyt jäsen katsotaan eronneeksi. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistys voi vuokrata tai omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä tukea lahjoituksilla yhdistyksen toimialaan liittyvää kenneltoimintaa. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

10§ Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosikokouksen kulloinkin määräämän summan. Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat jäsenmaksuista vapaita.

12§ Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat jäsenet: puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen varsinaista jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, hallituksen kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä varajäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan lisäksi hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet (3). Ensimmäisen vuoden erovuoroiset ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi, sekä ottaa tehtäviinsä sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus nimeää rotukohtaiset jaostot, tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja toimihenkilöt.

Valitun puheenjohtajan on oltava Suomen Kennelliiton jäsen, muille hallituksen jäsenille jäsenyys on suositeltavaa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

13§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15§ Vuosikokouksessa, joka pidetään helmi- maaliskuussa, mikäli mahdollista päänäyttelyn yhteydessä, käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

I. esitetään toiminta- ja tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta
II. esitetään tilintarkastajien lausunto
III. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
IV. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
V määrätään toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset.
VI. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kulumassa olevalle vuodelle.
VII. valitaan hallitukselle puheenjohtaja alkavalle toimintakaudelle.
VIII. suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
IX. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet.
X. valitaan Suomen Kennelliiton valtuuston- ja yleiskokousedustaja sekä varamiehet, joka kolmas vuosi.
XI. käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
XII. käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

16§ Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisella anomuksella ilmoittamansa asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viipymättä sen jälkeen kun anomus kokouksesta on saapunut yhdistyksen hallitukselle.

Ylimääräisessä kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen järjestäytymisessä noudatetaan muutoin mitä vuosikokouksesta on määrätty.

17§ Kutsu yhdistyksen kokouksiin on saatettava jäsenten tietoon Laika -lehden tai jäsenkirjeen välityksellä, joiden on ilmestyttävä vähintään 14 päivää ennen ilmoitettua kokousta.

18§ Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimilla äänestyksillä ja yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli 1/10 läsnä olevista jäsenistä ei vaadi lippuäänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vuosi- ja ainaisjäseninä olevilla henkilöillä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Perhe-, nuoriso- ja kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

Kokouksessa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia henkilöjäseniä, ei kuitenkaan viittä ääntä enempää omansa lisäksi. Vuosijäseninä olevilla yhdistyksillä on äänioikeus ja ääni kutakin alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä.

1-20 jäsentä                        1 ääni

21-40 jäsentä                      2 ääntä

41-60 jäsentä                      3 ääntä

61-80 jäsentä                      4 ääntä

81 ja yli jäsentä                   5 ääntä

Äänioikeutta käyttävät vuosijäseninä olevien yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Valtakirjassa on ilmoitettava vuosijäsenenä olevan yhdistyksen jäsenmäärä.

19§ Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla olevien äänimäärästä ja että toinen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävä kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä saapuvilla olevien äänimäärästä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

20§ Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;