SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

 

JALOSTUSOHJE 1.8.2017 – 31.7.2018
 

Yleistä
 

Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta

(suositus min 2kk ennen), ja esittää suunnittelemansa yhdistelmät tarkastettavaksi tai pyytää jaostoa

etsimään sopivat urosvaihtoehdot. On toivottavaa, että urosvaihtoehtoja olisi useampia.

Jalostushyväksynnän voi saada vain ennen astutusta.
 

Jalostusneuvonta on voimassa 6kk neuvonnan antamispäivämäärästä. Jalostusneuvontaa annetaan vain

ennen astutusta ja neuvonta annetaan aina kirjallisena.
 

Jalostusneuvonta on Laikajärjestön jäsenille maksuton palvelu. Jalostusneuvonnat annetaan aina tiedoksi

myös uroksen omistajalle.
 

Pyytämällä jalostusneuvontaa neuvonnan pyytänyt henkilö sitoutuu luovuttamaan koiransa terveystiedot

jaoston käyttöön. Jalostusneuvonnalla pyritään parantamaan itälaikojen terveydentilaa sekä

käyttöominaisuuksia.
 

Jalostusneuvonnat annetaan jalostusohjeen mukaisesti. Jalostustoimikunnalla on oikeus poiketa

jalostusohjeesta perustelluista syistä.
 

Terveys
 

Jaostolla on käytössään terveysriskilaskuri, joka ottaa huomioon koirien suvuissa olevat sairaudet ja viat

kahdeksaan (8) sukupolveen saakka. Toistaiseksi laskurilla lasketaan todennäköisyyksiä epilepsialle,

silmäsairauksille, ihosairauksille sekä sisäelinsairauksille. Lisäksi lasketaan todennäköisyyksiä rakenteellisille

vioille sekä pehmytkorvaisuudelle.
 

Terveyslaskurin avulla yhdistelmän terveystiedot jaotellaan seuraavasti:

         1. Ei riskiä tiedossa – hyväksytään jalostukseen

         2. Kohonnut riski – kelpaa jalostukseen maininnalla ”terveysrasite”

         3. Suuri riski – ei jalostukseen
 

Mikäli yhdistelmällä on yhdenkään sairauden tai vian osalta luokitus ”suuri riski”, ei yhdistelmä saa

hyväksyntää (epilepsia, silmäsairaudet, ihosairaudet, sisäelinsairaudet tai rakenteelliset viat).

Pehmytkorvaisuuden osalta ei käytetä luokitusta: Suuri riski – ei jalostukseen.
 

Jokaiselle yhdistelmälle annetaan kirjallinen jalostusneuvonta, josta käy ilmi jaoston tiedossa olevat

terveysrasitteet ko. yhdistelmällä. Jaosto kehottaa jokaista pennun ottajaa pyytämään kasvattajalta

jalostusneuvontalomake nähtäväksi.
 

Mikäli yhdistelmällä on muita jaoston tiedossa olevia jalostukseen vaikuttavia vikoja tai virheitä, joita

terveysriskilaskuri ei ota huomioon, jalostustoimikunta voi perustellusti estää hyväksynnän saamisen

kyseiselle yhdistelmälle.
 

Jaosto noudattaa neuvonnoissaan Suomen Kennelliiton määräyksiä ja ohjeita, siitä syystä jalostusohjeeseen

voi tulla päivityksiä kesken toimikauden.
 
 

Sukusiitosaste
 
 
Hyväksytyn yhdistelmän sukusiitosasteen raja on kannan viiden vuoden keskiarvo pyöristettynä ylöspäin

seuraavaan kokonaisluvun puolikkaaseen. Vuoden 2017 raja on 6,20% (vuosien 2012-2016 keskiarvo on

6,13 %).
 

Siitokseen käytön enimmäismäärät
 

Uroksille hyväksytään alkuun enintään kolme pentuetta kolmelle eri nartulle. Mikäli jälkeläisten

käyttökoetulosten palkitsemisprosentti on kaksinkertainen rodun keskiarvoon nähden, eli kaksi

luokkatuloksen tehnyttä jälkeläistä, voidaan lisäksi hyväksyä 4 pentuetta, eli yhteensä 7 pentuetta.

Jalostustoimikunta seuraa jälkeläisten käyttökoetulosten palkitsemisprosentteja. Uroksen jälkeläisten

maksimimäärä on 40. Rajana käytettäköön joko pentuemäärää tai jälkeläismäärää, riippuen siitä, kumpi

ensin täyttyy.
 

Nartuille hyväksytään aluksi kolme pentuetta vähintään kolmelle eri urokselle (mahdollisuus

kaksoisastutukseen). Mikäli jälkeläisten palkitsemisprosentti on vähintään rodun keskiarvotasoa, voidaan

lisäksi hyväksyä 2 pentuetta eli yhteensä 5 pentuetta. Kennelliitto rekisteröi nartulle useampia kuin viisi

pentuetta vain poikkeustapauksessa.
 

Yksittäisen koiran jälkeläisten lukumäärän on enintään 40.

Uusintayhdistelmä hyväksytään perustelluista syistä ainoastaan itäsiperianlaikajaoston päätöksellä.
 
 

Kirjallinen jalostusneuvonta
 

Kaikki jalostusneuvonnat annetaan vain kirjallisesti. Neuvontalomake annetaan sekä uroksen että nartun

omistajalle. Kirjallisesta jalostusneuvontalomakkeesta käy ilmi seuraavat asiat:
 

- Kasvattajan tiedot

- Nartun tiedot

- Uroksen tiedot

- Tiedot mahdollisista terveysrasitteista

- Yhdistelmän sukusiitosaste

- Käyttökoeluokitus

- Terveystutkimusluokitus

- Hyväksyntä kyllä/ei perusteluineen

- Liitteenä terveysriskilaskurin yhteenvetosivu
 
 

ASTUTUSPALSTAT
 
 

Yleistä
 
 

Astutuspalstalla koirat on luokiteltu käyttökoetulosten ja terveystutkimusten perusteella. Sekä käyttö- että

terveystutkimusluokitus on tehty erikseen.
 

Astutuspalstalta selviää:

- Yhdistelmän tiedot

- Sukusiitosaste 8:aan sukupolveen saakka laskettuna

- Kasvattajan yhteystiedot

- Astutusajankohta

- Pentueen tiedot

- Pentueen päivitystiedot

- Käyttökoeluokitukset

- Terveystutkimusluokitukset

- Huomautukset -sarakkeessa käy ilmi, jos yhdistelmä poikkeaa jalostuskriteereistä (astutuspalsta B)
 
 
Käyttökoeluokitukset
 

Käyttökoetuloksiksi luetaan vapaalla riistalla hyväksytyt käyttö- ja taipumuskokeet. Mikäli kokeen tulosta ei

löydy Koiranet-tietokannasta, tulee kopio koepöytäkirjasta toimittaa jaostolle saadakseen oikean

luokituksen.
 

Yhdistelmät luokitellaan seuraavasti:

A. Molemmilla luokkatulos HIRV1, KARH1 tai LINT AVO1

B. Molemmilla vähintään luokkatulos HIRV2 tai LINT AVO2

C. Molemmilla vähintään luokkatulos HIRV3 tai LINT AVO3

D. Ei riittäviä käyttökoetuloksia ylempiin luokituksiin
 

Terveystutkimusluokitukset
 

Terveystutkimusluokitukseen otetaan huomioon viralliset silmä- ja lonkkatutkimukset.
 

Yhdistelmät luokitellaan tehtyjen terveystutkimusten osalta seuraavasti:

A. Molemmilta on tutkittu vähintään silmät ja lonkat

B. Molemmilta on tutkittu silmät ja/tai lonkat

C. Yhdistelmän toiselta osapuolelta on tutkittu joko silmät tai lonkat

D. Tutkimukset puuttuvat molemmilta
 

Suoritettu DNA-testi vastaa lonkkakuvausta ja silmäpeilausta!
 

Alle 7-vuotiaalle koiralle tehty silmätutkimus on voimassa 36 kk. Mikäli terveystutkimuksen tulosta ei löydy

Koiranet-tietokannasta, tulee kopio tutkimuksesta toimittaa jaostolle oikean luokituksen saamiseksi.
 

Terveysrasitteet
 

Mikäli yhdistelmään liittyy terveysrasite, näkyy se astutuspalstalla huomautukset -kentässä. Varsinainen

terveysrasitteen laatu selviää kasvattajalle ja uroksen omistajalle toimitetussa

jalostusneuvontalomakkeessa.
 

Astutuspalsta A-kriteerit:
 

Yhdistelmän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Käyttökoetulokset

Yhdistelmän molemmilta koiralta vaaditaan vähintään HIRV2-tulos tai vastaavat tulokset muussa

rodunomaisessa käyttö- ja taipumuskokeessa.

Terveysriskit

Yhdistelmällä ei saa olla kohonnutta terveysriskiä perinnölliseen sairauteen tai vikaan (terveysrasite).
Yksittäisen koiran osuus

Yksittäisen koiran osuus ei saa ylittää 1,5 % laskettaessa 8:aan sukupolveen.
 

Astutuspalsta B-kriteerit:
 

Yhdistelmä ei täytä kaikkia astutuspalsta A:n kriteerejä.

Jalostusneuvontaa ei ole pyydetty, mutta yhdistelmä täyttää vähintään astutuspalsta B:n kriteerit.
 
Jaostolla on mahdollisuus antaa arvio yhdistelmästä myös astutuksen jälkeen, jolloin yhdistelmä pääsee

astutuspalsta B:lle, jos se täyttää sen vaatimukset.
 

Käyttökoetulokset

Ei erityisvaatimuksia (käyttökoeluokitus D tai parempi).
 

Terveysriskit

Yhdistelmällä voi olla kohonnut riski perinnölliseen sairauteen tai vikaan (terveysrasite), mutta suuri riski

perinnölliseen sairauteen tai vikaan (Ei jalostukseen) estää palstalle pääsyn.
 

Seuraavat seikat estävät pääsyn astutuspalstoille A ja B
 

Astutuspalstoille pääsyn estää yksikin seuraavista:

- Yhdistelmällä on suuri riski perinnölliseen sairauteen tai vikaan (Ei hyväksyntää terveysriskistä
johtuen)

- Yhdistelmän toiselta tai molemmilta osapuolilta puuttuu näyttelytulos

- Yhdistelmän sukusiitosaste on yli sallitun 10,0 %:n

- Jos siitokseen käytön enimmäismäärä ylittyy, ks. Jalostusohje

- Jos kasvattaja ei suostu esittämään jaoston antamaa kirjallista jalostusneuvontaa/-arviota pennun

ostajalle sitä pyydettäessä, jos jaosto on sellaisen ko. yhdistelmästä kasvattajalle antanut.
 

Muuta

Jalostusneuvonnalla on oikeus perustelluista syistä poiketa astutuspalstan kriteereistä.

Yhdistelmät pääsevät astutuspalstoille A ja B heti, kun astutus tapahtunut.

Neuvonta on voimassa 6 kk, ja pentueilmoitus poistetaan viimeistään, kun pentue on 5 kk:n ikäinen.

Ilmoitus poistetaan, kun pentue on 3 kk:n ikäinen, jos kasvattaja ei ilmoita astutuspalstan ylläpitäjälle

myymättömistä pennuista.

                            
TOIMINTAOHJEET
 

KASVATTAJA, TOIMI NÄIN!
 

1. Harkitse, onko narttusi jalostuskelpoinen! Muista käyttö, näyttö ja terveys!

2. Pyydä ajoissa kirjallinen jalostusneuvonta!

3. Muista ilmoittaa astutus ja pentueen syntymä jaostolle!

4. Pidä jaosto ajan tasalla.

5. Ole rehellinen pennunottajille ja muista näyttää jalostusneuvontalomake pentueesta kiinnostuneille.

6. Kannusta uutta pennun omistajaa järjestön jäseneksi – maksa kasvattajana jäsenyys!

7. Ilmoita jaostolle pentueessa havaituista vioista ja sairauksista!
 

UROKSEN OMISTAJA TOIMI NÄIN!
 

1. Harkitse, onko uroksesi jalostuskelpoinen! Muista käyttö, näyttö ja terveys!

2. Kun koirasi täyttää jalostuskriteerit, ilmoita yhteystietosi jaostolle.

3. Tutustu jaostolta saatuun jalostusneuvontalomakkeeseen.

4. Ota yhteyttä jaostoon, jos haluat lisätietoa yhdistelmästä.
 

PENNUNOTTAJA TOIMI NÄIN!
 

1. Tutustu rotuun hyvissä ajoin ja liity ajoissa rotujärjestöön.

2. Tutustu tarkoin tarjolla oleviin yhdistelmiin ja niiden tuloksiin.

3. Hanki koira omia käyttötarpeitasi silmällä pitäen.

4. Muista, että vastuuntuntoinen kasvattaja antaa sinun tutustua yhdistelmän jalostusneuvontalomakkeeseen.

5. Ilmoita rotujärjestön itälaikajaostolle koirassasi ilmenevistä sairauksista tai vioista. Näin viemme rotua eteenpäin.
 

Muista, että rotua jalostetaan faktoilla, joten käytä koiraasi käyttökokeissa sekä näyttelyssä.

 

 
Sivu 5/5